Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 11:00 น.
ภาคเหนือ  


สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย


คุณภาพอากาศ สภาพอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10
(ug/m3)
Avg
O3
(ppb)
Max
CO
(ppm)
Avg 8hr
Max
NO2
(ppb)
Avg
SO2
(ppb)
Avg
AQI คุณภาพอากาศ
เชียงราย 57t ต.เวียง อ.เมือง 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 16 24 0.07 - - 24 คุณภาพดี
73t ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 20 - - - - 25 คุณภาพดี
เชียงใหม่ 35t ต.ช้างเผือก อ.เมือง 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 24 74 ไม่มีข้อมูล 11 1 73 คุณภาพปานกลาง
36t ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 18 ไม่มีข้อมูล 0.88 18 1 23 คุณภาพดี
ลำปาง 37t ต.พระบาท อ.เมือง 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 18 63 0.47 13 1 62 คุณภาพปานกลาง
38t ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 12 24 0.41 3 1 24 คุณภาพดี
39t ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 26 ส.ค. 2559 09:00 น. 21 25 - 6 1 26 คุณภาพดี
40t ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 15 29 - 7 2 28 คุณภาพดี
ลำพูน 68t ต.ในเมือง อ.เมือง 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 17 61 0.32 7 0 60 คุณภาพปานกลาง
แม่ฮ่องสอน 58t ต.จองคำ อ.เมือง 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 10 27 0.43 - - 26 คุณภาพดี
น่าน 67t ต.ในเวียง อ.เมือง 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 21 33 ไม่มีข้อมูล 12 0 32 คุณภาพดี
75t ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 12 38 ไม่มีข้อมูล 3 1 37 คุณภาพดี
แพร่ 69t ต.นาจักร อ.เมือง 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 9 42 0.34 10 ไม่มีข้อมูล 41 คุณภาพดี
พะเยา 70t ต.เวียง อ.เมือง 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 18 14 0.25 5 0 23 คุณภาพดี
ตาก 76t ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 26 ส.ค. 2559 11:00 น. 28 22 0.47 10 - 35 คุณภาพดี