Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 15:00 น.
ภาคใต้  


สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคใต้

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย


คุณภาพอากาศ สภาพอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM10
(ug/m3)
Avg
O3
(ppb)
Max
CO
(ppm)
Avg 8hr
Max
NO2
(ppb)
Avg
SO2
(ppb)
Avg
AQI คุณภาพอากาศ
สุราษฎร์ธานี 42t ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 20 ม.ค. 2561 15:00 น. 46 13 0.77 1 2 54 คุณภาพปานกลาง
ภูเก็ต 43t ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 20 ม.ค. 2561 15:00 น. 39 41 0.56 24 0 49 คุณภาพดี
สตูล 80t ต.พิมาน อ.เมือง 20 ม.ค. 2561 15:00 น. 26 32 0.51 9 1 33 คุณภาพดี
ยะลา 63t ต.สะเตง อ.เมือง 20 ม.ค. 2561 15:00 น. 25 33 0.60 13 - 32 คุณภาพดี
78t ต.เบตง อ.เบตง 20 ม.ค. 2561 15:00 น. 24 - - - - 30 คุณภาพดี
นราธิวาส 62t ต.บางนาค อ.เมือง 20 ม.ค. 2561 15:00 น. 23 39 1.01 19 - 38 คุณภาพดี