Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
18 ส.ค. 30 29 ไม่มีข้อมูล 6 ไม่มีข้อมูล 38 คุณภาพดี
17 ส.ค. 29 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 12 ไม่มีข้อมูล 36 คุณภาพดี
16 ส.ค. 33 59 ไม่มีข้อมูล 10 ไม่มีข้อมูล 58 คุณภาพปานกลาง
15 ส.ค. 35 48 ไม่มีข้อมูล 8 ไม่มีข้อมูล 47 คุณภาพดี
14 ส.ค. 30 53 ไม่มีข้อมูล 8 ไม่มีข้อมูล 52 คุณภาพปานกลาง
13 ส.ค. 29 42 ไม่มีข้อมูล 1 ไม่มีข้อมูล 41 คุณภาพดี
12 ส.ค. 29 42 ไม่มีข้อมูล 1 ไม่มีข้อมูล 41 คุณภาพดี

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย