Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 02:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
21 เม.ย. 82 8 ไม่มีข้อมูล 7 3 76 คุณภาพปานกลาง
20 เม.ย. 63 16 ไม่มีข้อมูล 5 3 65 คุณภาพปานกลาง
19 เม.ย. 50 18 ไม่มีข้อมูล 2 3 57 คุณภาพปานกลาง
18 เม.ย. 51 29 ไม่มีข้อมูล 2 3 57 คุณภาพปานกลาง
17 เม.ย. 87 37 ไม่มีข้อมูล 2 3 80 คุณภาพปานกลาง
16 เม.ย. 115 8 ไม่มีข้อมูล 12 3 97 คุณภาพปานกลาง
15 เม.ย. 111 19 ไม่มีข้อมูล 10 3 94 คุณภาพปานกลาง

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย