Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 35 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
24 มิ.ย. 24 35 ไม่มีข้อมูล 3 1 34 คุณภาพดี
23 มิ.ย. 33 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 14 1 41 คุณภาพดี
22 มิ.ย. 30 33 ไม่มีข้อมูล 4 1 38 คุณภาพดี
21 มิ.ย. 30 34 ไม่มีข้อมูล 3 1 38 คุณภาพดี
20 มิ.ย. 48 48 ไม่มีข้อมูล 3 1 55 คุณภาพปานกลาง
19 มิ.ย. 66 36 ไม่มีข้อมูล 4 1 67 คุณภาพปานกลาง
18 มิ.ย. 66 54 ไม่มีข้อมูล 7 1 67 คุณภาพปานกลาง

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย