Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
18 ส.ค. 38 - 0.60 17 1 48 คุณภาพดี
17 ส.ค. 27 - 0.74 33 1 34 คุณภาพดี
16 ส.ค. 39 - 0.73 38 1 49 คุณภาพดี
15 ส.ค. 36 - 0.62 33 1 45 คุณภาพดี
14 ส.ค. 23 - 0.60 36 1 29 คุณภาพดี
13 ส.ค. 33 - 0.67 ไม่มีข้อมูล 1 41 คุณภาพดี
12 ส.ค. 29 - 0.58 24 1 36 คุณภาพดี

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย