Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันอังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 19:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.เวียง อ.เมือง, เชียงราย   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียง อ.เมือง, เชียงราย พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 15 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
18 ก.ย. ไม่มีข้อมูล 15 0.69 - - 15 คุณภาพดี
17 ก.ย. 26 18 0.73 - - 33 คุณภาพดี
16 ก.ย. 26 6 0.74 - - 33 คุณภาพดี
15 ก.ย. 22 12 0.70 - - 28 คุณภาพดี
14 ก.ย. 13 ไม่มีข้อมูล 0.66 - - 16 คุณภาพดี
13 ก.ย. 20 13 0.62 - - 25 คุณภาพดี
12 ก.ย. 21 5 0.64 - - 26 คุณภาพดี

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย