Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 02:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 26 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
21 เม.ย. ไม่มีข้อมูล 26 0.92 - - 25 คุณภาพดี
20 เม.ย. ไม่มีข้อมูล 25 0.71 - - 25 คุณภาพดี
19 เม.ย. ไม่มีข้อมูล 31 0.87 - - 30 คุณภาพดี
18 เม.ย. ไม่มีข้อมูล 9 0.84 - - 9 คุณภาพดี
17 เม.ย. 144 17 1.12 - - 111 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
16 เม.ย. 165 18 1.87 - - 120 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
15 เม.ย. 138 14 1.50 - - 108 มีผลกระทบต่อสุขภาพ

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย