Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 29 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
Avg
O3
(ppb)
Max
CO
(ppm)
Avg 8hr
Max
NO2
(ppb)
Avg
SO2
(ppb)
Avg
AQI คุณภาพอากาศ
20 ต.ค. 14 29 0.71 - - 28 คุณภาพดี
19 ต.ค. 16 31 0.82 - - 30 คุณภาพดี
18 ต.ค. 17 21 0.81 - - 21 คุณภาพดี
17 ต.ค. 10 23 0.67 - - 23 คุณภาพดี
16 ต.ค. 14 31 0.66 - - 30 คุณภาพดี
15 ต.ค. 11 28 0.63 - - 27 คุณภาพดี
14 ต.ค. 13 38 0.63 - - 37 คุณภาพดี

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย