Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง, ลำพูน   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ในเมือง อ.เมือง, ลำพูน พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 19 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
01 มิ.ย. 11 19 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 19 คุณภาพดี
31 พ.ค. 11 9 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดี
30 พ.ค. 9 13 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดี
29 พ.ค. 14 7 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 18 คุณภาพดี
28 พ.ค. 11 16 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 16 คุณภาพดี
27 พ.ค. 11 25 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 25 คุณภาพดี
26 พ.ค. 15 14 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 19 คุณภาพดี

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย