Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันอังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 20:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง, ลำพูน   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ในเมือง อ.เมือง, ลำพูน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 28 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
18 ก.ย. 28 16 0.46 12 2 35 คุณภาพดี
17 ก.ย. 32 18 0.51 13 2 40 คุณภาพดี
16 ก.ย. 39 8 0.49 20 2 49 คุณภาพดี
15 ก.ย. 39 11 0.54 17 2 49 คุณภาพดี
14 ก.ย. 29 8 0.49 18 3 36 คุณภาพดี
13 ก.ย. 29 11 0.46 12 2 36 คุณภาพดี
12 ก.ย. 39 4 0.44 17 2 49 คุณภาพดี

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย