Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่ พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 20 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
18 ส.ค. 13 20 0.17 1 0 20 คุณภาพดี
17 ส.ค. 16 11 0.26 1 1 20 คุณภาพดี
16 ส.ค. 24 15 0.11 0 1 30 คุณภาพดี
15 ส.ค. 20 17 0.16 2 0 25 คุณภาพดี
14 ส.ค. 20 19 0.11 1 0 25 คุณภาพดี
13 ส.ค. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1 ไม่มีข้อมูล 1 คุณภาพดี
12 ส.ค. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล -

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย