Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 02:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
21 เม.ย. 67 18 0.42 15 0 67 คุณภาพปานกลาง
20 เม.ย. 55 23 0.29 5 2 60 คุณภาพปานกลาง
19 เม.ย. 28 34 0.31 3 1 35 คุณภาพดี
18 เม.ย. 22 42 0.20 0 1 41 คุณภาพดี
17 เม.ย. 36 48 0.24 1 1 47 คุณภาพดี
16 เม.ย. 71 45 0.31 1 3 70 คุณภาพปานกลาง
15 เม.ย. 88 31 0.47 11 3 80 คุณภาพปานกลาง

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย