Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.เวียง อ.เมือง, พะเยา   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียง อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 32 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
Avg
O3
(ppb)
Max
CO
(ppm)
Avg 8hr
Max
NO2
(ppb)
Avg
SO2
(ppb)
Avg
AQI คุณภาพอากาศ
06 ต.ค. 14 32 0.05 10 1 31 คุณภาพดี
05 ต.ค. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล -
04 ต.ค. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล -
03 ต.ค. 20 31 0.03 9 1 30 คุณภาพดี
02 ต.ค. 21 29 0.03 6 0 28 คุณภาพดี
01 ต.ค. 21 36 0.02 9 0 35 คุณภาพดี
30 ก.ย. 21 31 0.04 9 0 30 คุณภาพดี

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย