Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.เวียง อ.เมือง, พะเยา   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียง อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 50 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
Avg
O3
(ppb)
Max
CO
(ppm)
Avg 8hr
Max
NO2
(ppb)
Avg
SO2
(ppb)
Avg
AQI คุณภาพอากาศ
15 ธ.ค. 27 50 0.38 25 0 49 คุณภาพดี
14 ธ.ค. 23 54 0.32 18 0 53 คุณภาพปานกลาง
13 ธ.ค. 24 38 0.39 16 0 37 คุณภาพดี
12 ธ.ค. 33 57 0.48 11 0 56 คุณภาพปานกลาง
11 ธ.ค. 40 66 0.49 11 0 65 คุณภาพปานกลาง
10 ธ.ค. 37 63 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 62 คุณภาพปานกลาง
09 ธ.ค. 41 50 0.48 15 1 51 คุณภาพปานกลาง

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย