Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 02:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย, เชียงราย   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย, เชียงราย พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 34 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
20 เม.ย. 34 ไม่มีข้อมูล 0.63 - - 43 คุณภาพดี
19 เม.ย. 29 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล - - 36 คุณภาพดี
18 เม.ย. 26 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล - - 33 คุณภาพดี
17 เม.ย. 50 ไม่มีข้อมูล 0.26 - - 57 คุณภาพปานกลาง
16 เม.ย. 123 ไม่มีข้อมูล 1.19 - - 102 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
15 เม.ย. 141 ไม่มีข้อมูล 1.21 - - 110 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
14 เม.ย. 97 ไม่มีข้อมูล 1.33 - - 86 คุณภาพปานกลาง

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย