Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย, เชียงราย   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย, เชียงราย พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
Avg
O3
(ppb)
Max
CO
(ppm)
Avg 8hr
Max
NO2
(ppb)
Avg
SO2
(ppb)
Avg
AQI คุณภาพอากาศ
20 ต.ค. 20 - 1.74 - - 25 คุณภาพดี
19 ต.ค. 16 - 1.96 - - 22 คุณภาพดี
18 ต.ค. 22 - 2.33 - - 28 คุณภาพดี
17 ต.ค. 18 - 1.89 - - 23 คุณภาพดี
16 ต.ค. 14 - 1.69 - - 19 คุณภาพดี
15 ต.ค. 20 - 1.73 - - 25 คุณภาพดี
14 ต.ค. ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล - - ไม่มีข้อมูล -

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย