Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ, น่าน   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ, น่าน พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 43 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
Avg
O3
(ppb)
Max
CO
(ppm)
Avg 8hr
Max
NO2
(ppb)
Avg
SO2
(ppb)
Avg
AQI คุณภาพอากาศ
15 ธ.ค. 19 43 0.14 5 1 42 คุณภาพดี
14 ธ.ค. 25 41 0.23 7 1 40 คุณภาพดี
13 ธ.ค. 34 41 0.29 5 1 43 คุณภาพดี
12 ธ.ค. 31 47 0.31 5 1 46 คุณภาพดี
11 ธ.ค. 26 44 0.31 3 1 43 คุณภาพดี
10 ธ.ค. 27 39 0.30 4 1 38 คุณภาพดี
09 ธ.ค. 27 19 0.21 3 1 34 คุณภาพดี

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย