Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ, น่าน   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ, น่าน พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 14 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
18 ส.ค. ไม่มีข้อมูล 14 0.03 0 ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดี
17 ส.ค. 15 7 0.09 0 1 19 คุณภาพดี
16 ส.ค. 17 ไม่มีข้อมูล 0.07 ไม่มีข้อมูล 1 21 คุณภาพดี
15 ส.ค. 18 15 0.09 0 1 23 คุณภาพดี
14 ส.ค. 16 14 0.06 0 1 20 คุณภาพดี
13 ส.ค. 18 ไม่มีข้อมูล 0.10 ไม่มีข้อมูล 1 23 คุณภาพดี
12 ส.ค. 15 9 0.08 0 1 19 คุณภาพดี

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย