Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
Avg
O3
(ppb)
Max
CO
(ppm)
Avg 8hr
Max
NO2
(ppb)
Avg
SO2
(ppb)
Avg
AQI คุณภาพอากาศ
15 ธ.ค. 32 - - - - 40 คุณภาพดี
13 ธ.ค. 27 - - - - 34 คุณภาพดี
12 ธ.ค. 32 - - - - 40 คุณภาพดี
11 ธ.ค. 38 - - - - 48 คุณภาพดี
10 ธ.ค. 52 - - - - 58 คุณภาพปานกลาง
09 ธ.ค. 44 - - - - 53 คุณภาพปานกลาง

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย