Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 05:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM10
(ug/m3)
24-hr avg
O3
(ppb)
1-hr avg
CO
(ppm)
8-hr avg
NO2
(ppb)
1-hr avg
SO2
(ppb)
24-hr avg
AQI คุณภาพอากาศ
05 มิ.ย. 30 - - - - 38 คุณภาพดี
04 มิ.ย. 40 - - - - 50 คุณภาพดี
03 มิ.ย. 29 - - - - 36 คุณภาพดี
02 มิ.ย. 29 - - - - 36 คุณภาพดี
01 มิ.ย. 28 - - - - 35 คุณภาพดี
31 พ.ค. 28 - - - - 35 คุณภาพดี
30 พ.ค. 26 - - - - 33 คุณภาพดี

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 > 300 = สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายวัน
= สถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลรายชั่วโมง
ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพมาก
อันตราย