AQI 10 7 8 13 13 16 21 17 ต.ค. 18 ต.ค. 19 ต.ค. 20 ต.ค. 21 ต.ค. 22 ต.ค. 23 ต.ค. 0 25 50 100 200