AQI 23 24 24 23 24 23 24 18 ต.ค. 19 ต.ค. 20 ต.ค. 21 ต.ค. 22 ต.ค. 23 ต.ค. 24 ต.ค. 0 25 50 100 200