AQI 50 96 124 126 124 121 119 21 ก.พ. 22 ก.พ. 23 ก.พ. 24 ก.พ. 25 ก.พ. 26 ก.พ. 27 ก.พ. 0 25 50 100 200