AQI 15 16 15 18 18 16 19 14 ต.ค. 15 ต.ค. 16 ต.ค. 17 ต.ค. 18 ต.ค. 19 ต.ค. 20 ต.ค. 0 25 50 100 200