AQI 12 15 14 14 16 19 29 17 ต.ค. 18 ต.ค. 19 ต.ค. 20 ต.ค. 21 ต.ค. 22 ต.ค. 23 ต.ค. 0 25 50 100 200