AQI 39 41 48 67 101 100 109 15 ม.ค. 16 ม.ค. 17 ม.ค. 18 ม.ค. 19 ม.ค. 20 ม.ค. 21 ม.ค. 0 25 50 100 200