AQI 23 22 พ.ย. 23 พ.ย. 24 พ.ย. 25 พ.ย. 26 พ.ย. 27 พ.ย. 28 พ.ย. 0 25 50 100 200