Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 00:00 น.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  


สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงคุณภาพดี

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพ


คุณภาพอากาศ สภาพอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8Hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
เลย 72t ต.นาอาน อ.เมือง 21 พ.ย. 2562 00:00 น. 16 30 - - - - 16 คุณภาพดีมาก
ขอนแก่น 46t ต.ในเมือง อ.เมือง 21 พ.ย. 2562 00:00 น. 21 44 ไม่มีข้อมูล 0.98 4 1 22 คุณภาพดีมาก
นครราชสีมา 47t ต.ในเมือง อ.เมือง 21 พ.ย. 2562 00:00 น. 23 45 45 0.58 10 0 41 คุณภาพดี