Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 01:00 น.
ภาคกลาง  


สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคกลาง

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงคุณภาพปานกลาง

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ


คุณภาพอากาศ สภาพอุตุนิยมวิทยา
พื้นที่ ข้อมูลล่าสุด PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8Hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
ประจวบคีรีขันธ์ 103t ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคิรีขันธ์ 3 มิ.ย. 2566 01:00 น. 17 36 15 0.25 6 0 30 คุณภาพดี
ชัยนาท o23 ต.ในเมือง อ.เมือง 1 มิ.ย. 2566 13:00 น. 10 - - - - - 17 คุณภาพดีมาก
สิงห์บุรี o21 ต.บางพุทรา อ.เมือง 3 มิ.ย. 2566 01:00 น. 21 - - - - - 39 คุณภาพดี
ลพบุรี 99t ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง 3 มิ.ย. 2566 01:00 น. 20 40 28 0.28 7 1 39 คุณภาพดี
กาญจนบุรี 79t ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 3 มิ.ย. 2566 01:00 น. 20 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 0 38 คุณภาพดี
สุพรรณบุรี 85t ต.ดอนกำยาน อ.เมือง 3 มิ.ย. 2566 01:00 น. 15 38 19 0.23 2 1 26 คุณภาพดี
อ่างทอง o66 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง 3 มิ.ย. 2566 01:00 น. 24 43 - - - - 46 คุณภาพดี
สระบุรี 24t ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย. 2566 01:00 น. 26 63 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 20 0 55 คุณภาพปานกลาง
25t ต.ปากเพรียว อ.เมือง 3 มิ.ย. 2566 01:00 น. 23 46 ไม่มีข้อมูล - ไม่มีข้อมูล - 44 คุณภาพดี
พระนครศรีอยุธยา 21t ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2566 01:00 น. 20 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 38 คุณภาพดี
ราชบุรี 26t ต.หน้าเมือง อ.เมือง 3 มิ.ย. 2566 01:00 น. 22 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 42 คุณภาพดี
สมุทรสงคราม 84t ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง 3 มิ.ย. 2566 01:00 น. 13 26 14 0.40 5 ไม่มีข้อมูล 21 คุณภาพดีมาก
เพชรบุรี o10 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง 3 มิ.ย. 2566 01:00 น. 16 - - - - - 27 คุณภาพดี
*หมายเหตุ*
bxx ขึ้นต้นด้วย b สถานีตรวจวัดของ กทม.
xxt ลงท้ายด้วย t สถานีตรวจวัดของ คพ.