Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 20:00 น.
กรุงเทพฯและปริมณฑล


คุณภาพอากาศบริเวณ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
17 ก.พ. 25 51 9 0.69 33 - 26 คุณภาพดี
16 ก.พ. 34 65 7 0.69 32 - 43 คุณภาพดี
15 ก.พ. 36 71 6 0.74 45 - 48 คุณภาพดี
14 ก.พ. 47 72 6 0.71 41 - 88 คุณภาพปานกลาง
13 ก.พ. 63 103 22 1.15 89 - 131 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
12 ก.พ. 40 65 9 0.83 69 - 59 คุณภาพปานกลาง
11 ก.พ. 36 62 6 0.71 43 - 48 คุณภาพดี

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพ