Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 22:00 น.
ภาคตะวันออก


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.วัดใหม่ อ.เมือง, จันทบุรี   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.วัดใหม่ อ.เมือง, จันทบุรี พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 16 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
08 ส.ค. 5 16 8 0.47 7 ไม่มีข้อมูล 8 คุณภาพดีมาก
07 ส.ค. 6 18 13 0.21 12 1 9 คุณภาพดีมาก
06 ส.ค. 8 27 8 0.32 18 1 14 คุณภาพดีมาก
05 ส.ค. 7 23 8 0.43 9 - 12 คุณภาพดีมาก
04 ส.ค. 4 17 13 0.33 11 - 9 คุณภาพดีมาก
03 ส.ค. 4 13 12 0.30 13 1 9 คุณภาพดีมาก
02 ส.ค. 4 16 8 0.36 6 1 8 คุณภาพดีมาก

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ