Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 20:00 น.
กรุงเทพฯและปริมณฑล


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.คลองหนึ่ง,อ.คลองหลวง, ปทุมธานี   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.คลองหนึ่ง,อ.คลองหลวง, ปทุมธานี พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 48 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
17 ก.พ. 20 35 48 0.61 16 1 47 คุณภาพดี
16 ก.พ. 26 38 65 0.65 15 2 87 คุณภาพปานกลาง
15 ก.พ. 27 47 67 0.70 15 1 92 คุณภาพปานกลาง
14 ก.พ. 44 56 70 0.71 17 1 100 คุณภาพปานกลาง
13 ก.พ. 59 74 75 0.77 27 4 121 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
12 ก.พ. 26 42 77 0.65 17 1 113 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
11 ก.พ. 36 55 62 0.66 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 79 คุณภาพปานกลาง

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพ