Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 16:00 น.
ภาคกลาง


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 46 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
05 มี.ค. 20 64 46 ไม่มีข้อมูล 1 1 43 คุณภาพดี
04 มี.ค. 18 58 42 ไม่มีข้อมูล 2 - 36 คุณภาพดี
03 มี.ค. 16 65 24 ไม่มีข้อมูล 3 - 38 คุณภาพดี
02 มี.ค. 29 80 46 ไม่มีข้อมูล 2 - 50 คุณภาพดี
01 มี.ค. 41 95 59 ไม่มีข้อมูล 4 1 72 คุณภาพปานกลาง
28 ก.พ. 62 131 58 ไม่มีข้อมูล 2 - 129 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
27 ก.พ. 54 123 70 ไม่มีข้อมูล 2 1 109 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ