Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 16:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
08 ก.พ. 27 54 - 0.21 - 2 28 คุณภาพดี
07 ก.พ. 26 49 - 0.19 - 2 26 คุณภาพดี
06 ก.พ. 36 54 - 0.23 - 2 48 คุณภาพดี
05 ก.พ. 68 78 - 0.38 - 2 144 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
04 ก.พ. 80 97 - 0.47 - 2 175 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
03 ก.พ. 71 89 - 0.52 - 2 152 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
02 ก.พ. 69 87 - 0.51 - 2 147 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ