Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 16:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.เวียง อ.เมือง, เชียงราย   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียง อ.เมือง, เชียงราย พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 24 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
05 ก.ค. 7 16 24 0.41 - - 17 คุณภาพดีมาก
04 ก.ค. 6 13 24 0.41 3 - 17 คุณภาพดีมาก
03 ก.ค. 7 16 21 0.52 - - 15 คุณภาพดีมาก
02 ก.ค. 6 10 18 0.45 - - 13 คุณภาพดีมาก
01 ก.ค. 6 10 18 0.52 1 - 13 คุณภาพดีมาก
30 มิ.ย. 7 13 18 0.48 4 - 13 คุณภาพดีมาก
29 มิ.ย. 8 13 26 0.46 3 - 19 คุณภาพดีมาก

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ