Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 22:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่ พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 14 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
08 ส.ค. 6 11 14 0.41 3 ไม่มีข้อมูล 10 คุณภาพดีมาก
07 ส.ค. 8 14 19 0.38 3 ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดีมาก
06 ส.ค. 7 14 18 0.46 5 ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดีมาก
05 ส.ค. 6 14 19 0.38 4 ไม่มีข้อมูล 14 คุณภาพดีมาก
04 ส.ค. 8 16 18 0.38 4 ไม่มีข้อมูล 13 คุณภาพดีมาก
03 ส.ค. 8 16 21 0.41 8 ไม่มีข้อมูล 15 คุณภาพดีมาก
02 ส.ค. 8 17 26 0.41 4 ไม่มีข้อมูล 19 คุณภาพดีมาก

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ