Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 15:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 40 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
21 พ.ย. 18 31 40 0.18 4 - 33 คุณภาพดี
20 พ.ย. 22 36 37 0.17 3 - 28 คุณภาพดี
19 พ.ย. 18 31 34 0.23 4 - 24 คุณภาพดีมาก
18 พ.ย. 17 29 30 0.23 3 - 21 คุณภาพดีมาก
17 พ.ย. 15 24 35 0.22 2 - 25 คุณภาพดีมาก
16 พ.ย. 15 28 38 0.26 3 - 29 คุณภาพดี
15 พ.ย. 19 30 30 0.21 3 - 21 คุณภาพดีมาก

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพ