Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 00:00 น.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.กุดป่อง อ.เมือง, เลย   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.กุดป่อง อ.เมือง, เลย พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
08 ส.ค. 5 14 8 0.18 1 - 7 คุณภาพดีมาก
07 ส.ค. 5 14 9 0.15 1 - 7 คุณภาพดีมาก
06 ส.ค. 6 15 11 0.16 2 1 8 คุณภาพดีมาก
05 ส.ค. 5 16 9 0.16 1 - 8 คุณภาพดีมาก
04 ส.ค. 6 17 7 0.20 2 - 9 คุณภาพดีมาก
03 ส.ค. 6 15 7 0.20 2 1 8 คุณภาพดีมาก
02 ส.ค. 6 14 14 0.14 1 - 10 คุณภาพดีมาก

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ