Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 18:00 น.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.กุดป่อง อ.เมือง, เลย   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.กุดป่อง อ.เมือง, เลย พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
08 ก.พ. 32 49 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล - 39 คุณภาพดี
07 ก.พ. 38 53 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล - 51 คุณภาพปานกลาง
06 ก.พ. 34 46 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล - 43 คุณภาพดี
05 ก.พ. 32 43 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล - 39 คุณภาพดี
04 ก.พ. 80 98 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล - 175 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
03 ก.พ. 87 116 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1 192 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
02 ก.พ. 94 127 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1 204 มีผลกระทบต่อสุขภาพ

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ