Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 05:00 น.
ภาคกลาง


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง, กาญจนบุรี   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านเหนือ อ.เมือง, กาญจนบุรี พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง

ข้อแนะนำด้านสุขภาพ
        ประชาชนทั่วไป: สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
        กลุ่มเสี่ยง: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
         * ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
27 ก.พ. 48 58 59 0.95 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 92 คุณภาพปานกลาง
26 ก.พ. 41 69 45 1.00 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 63 คุณภาพปานกลาง
25 ก.พ. 48 73 36 0.91 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 92 คุณภาพปานกลาง
24 ก.พ. 64 91 35 1.08 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 134 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
23 ก.พ. 73 99 33 1.09 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 157 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
22 ก.พ. 63 91 39 1.21 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 131 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
21 ก.พ. 38 69 20 1.36 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 51 คุณภาพปานกลาง

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ