Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:00 น.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง, อุบลราชธานี   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ในเมือง อ.เมือง, อุบลราชธานี พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 50 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
23 ต.ค. 22 47 50 0.07 9 - 50 คุณภาพดี
22 ต.ค. 13 27 42 0.15 13 - 36 คุณภาพดี
21 ต.ค. 7 27 34 0.24 12 - 24 คุณภาพดีมาก
20 ต.ค. 6 22 19 0.28 12 - 14 คุณภาพดีมาก
19 ต.ค. 5 15 18 0.34 11 - 13 คุณภาพดีมาก
18 ต.ค. 4 13 12 0.33 10 - 9 คุณภาพดีมาก
17 ต.ค. 4 13 15 0.24 20 - 11 คุณภาพดีมาก

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ