Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 00:00 น.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.หมากแข้ง อ.เมือง, อุดรธานี   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.หมากแข้ง อ.เมือง, อุดรธานี พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
08 ส.ค. 5 11 9 0.85 2 1 6 คุณภาพดีมาก
07 ส.ค. 7 13 11 0.83 - 1 8 คุณภาพดีมาก
06 ส.ค. 7 14 14 0.81 2 1 10 คุณภาพดีมาก
05 ส.ค. 4 12 11 0.78 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 8 คุณภาพดีมาก
04 ส.ค. 5 12 16 0.77 1 - 11 คุณภาพดีมาก
03 ส.ค. 5 10 12 0.77 2 - 9 คุณภาพดีมาก
02 ส.ค. 8 12 18 0.76 1 - 13 คุณภาพดีมาก

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ