Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 23:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง, กำแพงเพชร   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ในเมือง อ.เมือง, กำแพงเพชร พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 13 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
08 ส.ค. 5 11 13 0.53 3 1 9 คุณภาพดีมาก
07 ส.ค. 5 12 15 0.53 2 1 11 คุณภาพดีมาก
06 ส.ค. 7 15 21 0.50 3 1 15 คุณภาพดีมาก
05 ส.ค. 6 15 14 0.51 2 1 10 คุณภาพดีมาก
04 ส.ค. 5 13 11 0.52 3 1 8 คุณภาพดีมาก
03 ส.ค. 5 14 18 0.43 2 1 13 คุณภาพดีมาก
02 ส.ค. 6 15 18 0.38 4 1 13 คุณภาพดีมาก

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ