Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 17:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ธานี อ.เมือง, สุโขทัย   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ธานี อ.เมือง, สุโขทัย พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อแนะนำด้านสุขภาพ
        ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
        กลุ่มเสี่ยง: ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
         * ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
08 ก.พ. 61 92 52 0.13 ไม่มีข้อมูล 1 126 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
07 ก.พ. 77 107 49 0.15 ไม่มีข้อมูล - 167 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
06 ก.พ. 65 90 43 0.20 ไม่มีข้อมูล - 137 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
05 ก.พ. 64 86 43 0.16 ไม่มีข้อมูล - 134 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
04 ก.พ. 131 176 36 0.39 ไม่มีข้อมูล - 241 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
03 ก.พ. 135 187 60 0.43 ไม่มีข้อมูล 1 245 มีผลกระทบต่อสุขภาพ
02 ก.พ. 140 193 68 0.41 ไม่มีข้อมูล 1 250 มีผลกระทบต่อสุขภาพ

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ