Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 17:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง, เพชรบูรณ์   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ในเมือง อ.เมือง, เพชรบูรณ์ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
08 ก.พ. 36 52 45 0.34 18 1 48 คุณภาพดี
07 ก.พ. 36 55 43 0.36 16 - 48 คุณภาพดี
06 ก.พ. 29 43 36 0.36 17 - 33 คุณภาพดี
05 ก.พ. 22 34 22 0.31 7 - 22 คุณภาพดีมาก
04 ก.พ. 41 59 28 0.29 5 - 63 คุณภาพปานกลาง
03 ก.พ. 82 117 49 0.69 26 1 180 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
02 ก.พ. 73 98 69 0.58 23 1 157 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ