Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 00:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
20 ก.ค. 5 11 - - - - 6 คุณภาพดีมาก
19 ก.ค. 8 17 - - - - 9 คุณภาพดีมาก
18 ก.ค. 6 13 - - - - 7 คุณภาพดีมาก
17 ก.ค. 5 11 - - - - 6 คุณภาพดีมาก
16 ก.ค. 4 10 - - - - 5 คุณภาพดีมาก
15 ก.ค. 4 8 - - - - 4 คุณภาพดีมาก
14 ก.ค. 4 9 - - - - 5 คุณภาพดีมาก

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ