Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 18:00 น.
ภาคเหนือ


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 16 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
08 ก.พ. 16 25 - - - - 16 คุณภาพดีมาก
07 ก.พ. 14 22 - - - - 14 คุณภาพดีมาก
06 ก.พ. 18 26 - - - - 18 คุณภาพดีมาก
05 ก.พ. 48 60 - - - - 92 คุณภาพปานกลาง
04 ก.พ. 67 85 - - - - 142 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
03 ก.พ. 55 71 - - - - 111 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
02 ก.พ. 50 63 - - - - 100 คุณภาพปานกลาง

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ